การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

1626166519x343110650_1