ลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทรงพระเจริญ