ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

218

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

126

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 6 /3%
1.3. นร.21 - 40 16 /7%
1.4. นร.41 - 60 27 /12%
1.5. นร.61 - 80 34 /16%
1.6. นร.81 - 100 27 /12%
1.7. นร.101 - 120 16 /7%
รร.เปิด อ.3 ขวบ

10

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

213

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

218

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

60

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง

2,195

ห้องเรียน
-7
ตาราง

36,541

นักเรียน
-871
ตาราง
นร.ปฐมวัย

6,294

-244
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

24,622

-547
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

5,317

-151
ตาราง
นร.ม.ปลาย

308

71
ตาราง

218

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
126
กลาง
86
ใหญ่
3
ใหญ่พิเศษ
3
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู 36,541 : 2,609 ห้องเรียน/ครู 2,195 : 2,609
นร./ห้องเรียน 36,541 : 2,195 ครู/รร. 2,609 : 218

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

2,682

ครูและบุคลากร

สนง.
73
รร.
2,609
ตาราง

0

เกษียณอายุ

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

2,682

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
0
อัตรา
%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ155 /71%
ปฐมวัย - ม.ต้น57 /26%
ปฐมวัย - ม.ปลาย1 /0%
ประถมฯ3 /1%
ประถมฯ - ม.ต้น2 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 126 /58%
ขนาดกลาง 86 /39%
ขนาดใหญ่ 3 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 3 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 126 /58%
ขนาดที่ 2 51 /23%
ขนาดที่ 3 29 /13%
ขนาดที่ 4 4 /2%
ขนาดที่ 5 5 /2%
ขนาดที่ 6 1 /0%
ขนาดที่ 7 2 /1%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
218 โรงเรียน

4 อำเภอ
เมืองอุดรธานี

101 โรงเรียน

ตาราง
หนองวัวซอ

29 โรงเรียน

ตาราง
เพ็ญ

66 โรงเรียน

ตาราง
สร้างคอม

22 โรงเรียน

ตาราง

19 เครือข่าย
กลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)

15 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)

15 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)

16 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)

11 โรงเรียน

ตาราง
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT