ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกเพศ

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเพศ
ชายหญิงรวม
4101สพป.อด.1---195473
41010001 บ้านท่าตูมดงสระพังเมืองอุดรธานีกุดสระกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)4610
41010002 มิตรภาพ 6เมืองอุดรธานีกุดสระกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)3912
41010003 บ้านโนนยางโนนบ่อเมืองอุดรธานีกุดสระกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)257
41010004 บ้านขมิ้นบ่อโคลนเมืองอุดรธานีกุดสระกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)336
41010006 บ้านดอนหวายเมืองอุดรธานีกุดสระกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)336
41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3เมืองอุดรธานีโคกสะอาดกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)4913
41010009 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5เมืองอุดรธานีโคกสะอาดกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)246
41010010 บ้านนาสมบูรณ์เมืองอุดรธานีโคกสะอาดกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)224
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพาเมืองอุดรธานีโคกสะอาดกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)71118
41010012 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)เมืองอุดรธานีเชียงพิณกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)268
41010013 บ้านหนองโอนหนองฮางเมืองอุดรธานีเชียงพิณกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)4711
41010015 บ้านเชียงพิณเมืองอุดรธานีเชียงพิณกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)3710
41010016 นาคลองหนองศรีคามวิทยาเมืองอุดรธานีเชียงพิณกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)257
41010017 บ้านเชียงยืนเมืองอุดรธานีเชียงยืนกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)51116
41010018 บ้านอีหลุ่งเมืองอุดรธานีเชียงยืนกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)538
41010019 บ้านจำปาเมืองอุดรธานีเชียงยืนกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)066
41010020 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6เมืองอุดรธานีเชียงยืนกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)336
41010021 บ้านหนองน้ำเค็มเมืองอุดรธานีเชียงยืนกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)257
41010022 บ้านโนนสวรรค์เมืองอุดรธานีเชียงยืนกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)123
41010023 บ้านหนองหลอดเมืองอุดรธานีเชียงยืนกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)41418
41010024 บ้านหนองตอสูงแคนเมืองอุดรธานีเชียงยืนกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)41115
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์เมืองอุดรธานีเชียงยืนกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)31114
41010026 บ้านนาเยียเมืองอุดรธานีเชียงยืนกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)448
41010028 บ้านเชียงพังเมืองอุดรธานีนากว้างกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)31013
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษาเมืองอุดรธานีนากว้างกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)21113
41010030 บ้านนาทาม
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงพัง
เมืองอุดรธานีนากว้างกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานางเมืองอุดรธานีนาข่ากลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)11314
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)เมืองอุดรธานีนาข่ากลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)31316
41010033 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อยเมืองอุดรธานีนาข่ากลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)167
41010034 บ้านเหล่าดอนแตงเมืองอุดรธานีนาข่ากลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)415
41010035 บ้านนาคำหลวงเมืองอุดรธานีนาข่ากลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)41115
41010036 บ้านงอยเลิงทองเมืองอุดรธานีนาข่ากลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)358
41010037 ประชาสามัคคีเมืองอุดรธานีนาข่ากลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)21214
41010039 บ้านศรีเชียงใหม่เมืองอุดรธานีนาดีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)257
41010040 บ้านกุดลิงง้อหนองแกเมืองอุดรธานีนาดีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)224
41010041 บ้านนาแองเมืองอุดรธานีนิคมสงเคราะห์กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)268
41010042 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2เมืองอุดรธานีนิคมสงเคราะห์กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)134
41010043 บ้านนิคมพัฒนาเมืองอุดรธานีนิคมสงเคราะห์กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)156
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยาเมืองอุดรธานีนิคมสงเคราะห์กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)21315
41010045 บ้านปากดงส่งเสริมธรรมเมืองอุดรธานีนิคมสงเคราะห์กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)347
41010047 ชุมชนโนนสูงเมืองอุดรธานีโนนสูงกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)122537
41010048 บ้านหนองโสกดาวเมืองอุดรธานีโนนสูงกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)41014
41010049 บ้านข้าวสารเมืองอุดรธานีโนนสูงกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)145
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67เมืองอุดรธานีโนนสูงกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)31114
41010051 บ้านเม่นเมืองอุดรธานีบ้านขาวกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)189
41010052 บ้านขาวเมืองอุดรธานีบ้านขาวกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)347
41010053 บ้านดู่เมืองอุดรธานีบ้านขาวกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)055
41010054 บ้านหัวบึงเมืองอุดรธานีบ้านขาวกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)21618
41010055 บ้านพรานเหมือนเมืองอุดรธานีบ้านขาวกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)21517
41010056 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)เมืองอุดรธานีบ้านจั่นกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)336
41010057 บ้านคำกลิ้งเมืองอุดรธานีบ้านจั่นกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)21214
41010058 บ้านหนองตูมเมืองอุดรธานีบ้านจั่นกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)31114
41010059 บ้านจั่นศรีวิไลเมืองอุดรธานีบ้านจั่นกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)3912
41010060 บ้านเลี่ยมพิลึกเมืองอุดรธานีบ้านจั่นกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)257
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคมเมืองอุดรธานีบ้านจั่นกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)11011
41010062 บ้านตาดเมืองอุดรธานีบ้านตาดกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)31114
41010063 บ้านกกสะทอนเครือหวายดินเมืองอุดรธานีบ้านตาดกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)246
41010064 บ้านโนนเดื่อเมืองอุดรธานีบ้านตาดกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)167
41010065 บ้านสุขสมบูรณ์เมืองอุดรธานีบ้านตาดกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)066
41010066 บ้านศรีบุญเรืองเมืองอุดรธานีบ้านตาดกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)156
41010067 เจ ซี บ้านอินทร์แปลงเมืองอุดรธานีบ้านตาดกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)156
41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์เมืองอุดรธานีบ้านตาดกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)2810
41010069 บ้านหลุบหวายป่าขามเมืองอุดรธานีบ้านตาดกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)066
41010071 บ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีบ้านเลื่อมกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)21416
41010074 ชุมชนสามพร้าวเมืองอุดรธานีสามพร้าวกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)82937
41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำเมืองอุดรธานีสามพร้าวกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)31013
41010077 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์เมืองอุดรธานีสามพร้าวกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)178
41010078 บ้านหนองคอนแสนเมืองอุดรธานีสามพร้าวกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)112
41010079 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้องเมืองอุดรธานีสามพร้าวกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)178
41010081 บ้านอี่เลี่ยนเมืองอุดรธานีหนองขอนกว้างกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)4812
41010082 บ้านเซประชาอุทิศเมืองอุดรธานีหนองขอนกว้างกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)077
41010083 บ้านโก่ยเมืองอุดรธานีหนองนาคำกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)437
41010084 บ้านจำปาโนนสะอาดเมืองอุดรธานีหนองนาคำกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)077
41010085 บ้านหนองนาคำเมืองอุดรธานีหนองนาคำกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)101828
41010086 บ้านหนองหว้าหนองไผ่เมืองอุดรธานีหนองนาคำกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)31013
41010087 บ้านหนองแกเมืองอุดรธานีหนองนาคำกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)134
41010088 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำเมืองอุดรธานีหนองนาคำกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)279
41010090 บ้านพรสวรรค์เมืองอุดรธานีหนองนาคำกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)112
41010091 บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)เมืองอุดรธานีหนองบัวกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)51419
41010092 บ้านดงอุดมเมืองอุดรธานีหนองบัวกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)3912
41010094 บ้านเก่าน้อยเมืองอุดรธานีหนองบัวกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)145
41010095 บ้านแม่นนท์เมืองอุดรธานีหนองไผ่กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)369
41010096 บ้านหนองไผ่หนองหินเมืองอุดรธานีหนองไผ่กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)077
41010097 บ้านหนองนาเจริญเมืองอุดรธานีหนองไผ่กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)246
41010098 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทองเมืองอุดรธานีหนองไผ่กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)4610
41010099 บ้านหนองตะไก้เมืองอุดรธานีหนองไผ่กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)279
41010101 บ้านโสกน้ำขาวเมืองอุดรธานีหนองไฮกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)156
41010103 หนองไฮวิทยาเมืองอุดรธานีหนองไฮกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)4913
41010104 บ้านโนนสะอาดผาสุขเมืองอุดรธานีหนองไฮกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)41317
41010105 บ้านดงมะกรูดทรายทองเมืองอุดรธานีหนองไฮกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)21113
41010106 บ้านโคกลาดเมืองอุดรธานีหนองไฮกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)31417
41010107 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยาเมืองอุดรธานีหมากแข้งกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)167
41010109 บ้านหนองเหล็กเมืองอุดรธานีหมากแข้งกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)156
41010110 บ้านหนองตุเมืองอุดรธานีหมากแข้งกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)31114
41010111 บ้านม่วงสว่างสามัคคีเมืองอุดรธานีหมากแข้งกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)61218
41010112 อนุบาลอุดรธานีเมืองอุดรธานีหมากแข้งกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)19113132
41010114 บ้านหมากแข้งเมืองอุดรธานีหมากแข้งกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)32110142
41010115 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)เมืองอุดรธานีหมากแข้งกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)156
41010116 บ้านหนองบัวเมืองอุดรธานีหมากแข้งกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)41519
41010117 หนองสำโรงวิทยาเมืองอุดรธานีหมูม่นกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)71724
41010118 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์เมืองอุดรธานีหมูม่นกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)123
41010119 ชุมชนกุดหมากไฟหนองวัวซอกุดหมากไฟกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)51318
41010120 บ้านโคกล่ามหนองวัวซอกุดหมากไฟกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)279
41010121 บ้านหนองแวงจุมพลหนองวัวซอกุดหมากไฟกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)5712
41010122 บ้านหนองแซงสร้อยหนองวัวซอน้ำพ่นกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)71017
41010123 บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์หนองวัวซอน้ำพ่นกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)145
41010124 บ้านน้ำพ่นหนองวัวซอน้ำพ่นกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)81018
41010125 บ้านเลาหนองวัวซอน้ำพ่นกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)055
41010126 รัฐประชา 509หนองวัวซอโนนหวายกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)3912
41010127 บ้านโนนหวายหนองวัวซอโนนหวายกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)31215
41010128 บ้านหนองเม็กห้วยทรายหนองวัวซอโนนหวายกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)268
41010129 บ้านโคกหนองแซงหนองวัวซอโนนหวายกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)167
41010130 บ้านเสาเล้าหนองวัวซอโนนหวายกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)033
41010131 บ้านหนองบัวบานหนองวัวซอหนองบัวบานกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)21012
41010132 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1หนองวัวซอหนองบัวบานกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)055
41010134 บ้านหนองอ้อน้อยหนองวัวซอหนองบัวบานกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)112
41010135 บ้านโคกก่องหนองแวงยาวหนองวัวซอหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)279
41010136 อนุบาลหนองวัวซอหนองวัวซอหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)63440
41010137 บ้านหนองอ้อหนองวัวซอหนองอ้อกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)5712
41010138 บ้านโนนสำราญหนองวัวซอหนองอ้อกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)044
41010139 ชุมชนหนองแสงหนองวัวซอหนองอ้อกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)6713
41010140 บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณหนองวัวซอหนองอ้อกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)21416
41010142 บ้านหมากหญ้าหนองวัวซอหมากหญ้ากลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)21416
41010143 บ้านผาสิงห์หนองวัวซอหมากหญ้ากลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)8917
41010144 บ้านดงบังหนองวัวซออูบมุงกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)347
41010145 บ้านโนนชัยศรีหนองวัวซออูบมุงกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)336
41010146 บ้านหนองบัวเงินหนองวัวซออูบมุงกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)066
41010147 บ้านอูบมุงหนองวัวซออูบมุงกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)51116
41010148 บ้านห้วยไร่หนองวัวซออูบมุงกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)358
41010149 บ้านโคกผักหอมหนองวัวซออูบมุงกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)31417
41010150 บ้านนาสีนวลเพ็ญโคกกลางกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)156
41010151 บ้านโคกกลางเพ็ญโคกกลางกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)7815
41010152 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์คำเจริญเพ็ญโคกกลางกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)459
41010153 บ้านจอมศรีเพ็ญจอมศรีกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)4711
41010154 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์เพ็ญจอมศรีกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)5611
41010155 บ้านหนองบ่อเพ็ญจอมศรีกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)4812
41010156 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญเพ็ญจอมศรีกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)6612
41010157 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญเพ็ญจอมศรีกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)51015
41010158 บ้านดงยางนารายณ์เพ็ญจอมศรีกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)81018
41010159 บ้านเชียงหวางสร้างลานเพ็ญเชียงหวางกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)4812
41010160 บ้านนาดีเพ็ญเชียงหวางกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)268
41010161 บ้านสร้างหลวงสร้างคำเพ็ญเชียงหวางกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)61117
41010162 ดงใหญ่เจริญพัฒน์เพ็ญเชียงหวางกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)51116
41010163 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคีเพ็ญเชียงหวางกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)51318
41010164 บ้านโพนเลาโพนทองเพ็ญเชียงหวางกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)257
41010165 บ้านด่านเพ็ญเชียงหวางกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)257
41010166 บ้านโนนสวางเพ็ญเตาไหกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)167
41010167 บ้านคอนเลียบเพ็ญเตาไหกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)145
41010168 บ้านนาพังเพ็ญเตาไหกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)167
41010169 บ้านเตาไหเพ็ญเตาไหกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)21315
41010170 บ้านหม้อเพ็ญเตาไหกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)336
41010171 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญเพ็ญเตาไหกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)077
41010172 บ้านนาบัวไผ่วิทยาเพ็ญนาบัวกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)4812
41010173 บ้านยางซองเพ็ญนาบัวกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)4711
41010174 บ้านนาทรายนาม่วงเพ็ญนาบัวกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)268
41010175 บ้านดอนกลอยดอนอุดมเพ็ญนาบัวกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)2810
41010176 บ้านท่าหนาดเพ็ญนาบัวกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)178
41010177 บ้านนาพู่เพ็ญนาพู่กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)7815
41010178 บ้านป่าก้าวดอนแดงเพ็ญนาพู่กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)268
41010179 บ้านหลวงหัวสวยเพ็ญนาพู่กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)61218
41010180 บ้านศรีบุญเรืองเพ็ญนาพู่กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)156
41010181 บ้านกิ่วดงมะไฟเพ็ญนาพู่กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)4812
41010182 บ้านหนองนกเขียนโพนทันเพ็ญเชียงหวางกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)51015
41010183 ชุมชนบ้านธาตุเพ็ญบ้านธาตุกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)61117
41010184 บ้านสังซาวังน้ำขาวเพ็ญบ้านธาตุกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)3710
41010185 บ้านถิ่นสุขาวิทยาเพ็ญบ้านธาตุกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)347
41010186 นิคมโนนสมบูรณ์เพ็ญบ้านธาตุกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)235
41010187 บ้านนาคอมนาดอกไม้เพ็ญบ้านธาตุกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)3811
41010188 บ้านดอนแก้วเพ็ญบ้านธาตุกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)459
41010189 บ้านยามกาใหญ่เพ็ญบ้านธาตุกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)257
41010190 บ้านนาพูนทรัพย์เพ็ญบ้านธาตุกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)145
41010191 บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาดเพ็ญบ้านธาตุกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)61117
41010192 บ้านยามกาโนนคำเพ็ญบ้านธาตุกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)21416
41010193 บ้านเหล่าดอนเงินเพ็ญบ้านเหล่ากลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)41216
41010194 บ้านหนองผงเพ็ญบ้านเหล่ากลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)325
41010195 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)เพ็ญบ้านเหล่ากลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)257
41010196 บ้านโคกสว่างเพ็ญบ้านเหล่ากลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)246
41010198 บ้านหนองกุงเพ็ญบ้านเหล่ากลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)336
41010199 บ้านดงขันทองเพ็ญบ้านเหล่ากลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)167
41010200 บ้านดงศรีสําราญเพ็ญบ้านเหล่ากลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)235
41010201 บ้านนาส่อนโพนทันเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)336
41010202 บ้านใหม่เพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)325
41010203 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่างเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)257
41010204 บ้านโพนงามหนองตุเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)3710
41010205 อนุบาลเพ็ญประชานุกูลเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)175168
41010206 บ้านโนนรังหนองผือวิทยาเพ็ญสร้างแป้นกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)145
41010207 บ้านทอนดอนยาวเพ็ญสร้างแป้นกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)31215
41010208 บ้านสร้างแป้นเพ็ญสร้างแป้นกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)4913
41010209 บ้านหว้านเพ็ญสร้างแป้นกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)167
41010210 สุมเส้าวิทยาเพ็ญสุมเส้ากลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)5813
41010211 บ้านดงปอเพ็ญสุมเส้ากลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)3710
41010212 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาดเพ็ญสุมเส้ากลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)5914
41010213 บ้านแพงศรีเพ็ญสุมเส้ากลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)123
41010215 บ้านหนองบัวบานเพ็ญสุมเส้ากลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)145
41010216 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำเพ็ญสุมเส้ากลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)6511
41010217 ดงยางวังโตนวิทยาเพ็ญสุมเส้ากลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)21113
41010218 บ้านเชียงดาสร้างคอมเชียงดากลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)51015
41010219 บ้านแมดวิทยาคมสร้างคอมเชียงดากลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)31013
41010220 บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)สร้างคอมนาสะอาดกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)189
41010221 บ้านไชยฟองสร้างคอมนาสะอาดกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)224
41010222 บ้านนาสะอาดสร้างคอมนาสะอาดกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)055
41010223 บ้านดอนเดื่อสร้างคอมบ้านโคกกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)51217
41010224 บ้านดอนบากสร้างคอมบ้านโคกกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)5510
41010225 โคกโพธิ์วิทยาสร้างคอมบ้านโคกกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)51217
41010226 บ้านนาน้ำชุ่มสร้างคอมบ้านโคกกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)31013
41010227 บ้านยวดสร้างคอมบ้านยวดกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)61117
41010228 บ้านชาดสร้างคอมบ้านยวดกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)347
41010229 บ้านนามั่งสร้างคอมบ้านยวดกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)81018
41010230 บ้านน้ำเที่ยงสร้างคอมบ้านหินโงมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)167
41010231 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้วสร้างคอมบ้านหินโงมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)279
41010232 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาสร้างคอมบ้านหินโงมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)279
41010233 บ้านหินโงมสร้างคอมบ้านหินโงมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)7916
41010234 บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)สร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)224
41010235 บ้านดงผักเทียมสร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)336
41010236 อนุบาลสร้างคอมสร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)9817
41010237 บ้านท่าเสียวสร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)41014
41010238 บ้านโนนชาดวรุบลวิทยาสร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)246
41010239 บ้านโคกสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น อนุบาลสร้างคอม
สร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)213
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT