Headlines

นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและการออมของคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

https://udn1.go.th/wp-content/uploads/2024/0…

Read More

โครงการรวมพลังชุมชนสู้ภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

https://udn1.go.th/wp-content/uploads/2024/0…

Read More

ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยสัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

https://udn1.go.th/wp-content/uploads/2024/0…

Read More

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของครูและกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนฯ

https://udn1.go.th/wp-content/uploads/2024/0…

Read More

นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดอนเดื่อและโรงเรียนบ้านดอนบาก

https://udn1.go.th/wp-content/uploads/2024/0…

Read More

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ร่วมกับผู้จัดการศึกษาที่มีความประสงค์จะจัดการศึกษาโดยครอบครัว

https://udn1.go.th/wp-content/uploads/2024/0…

Read More

สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานี ประชุมวางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงานในการลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษานำร่องหลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท ให้ทันสมัย

https://udn1.go.th/wp-content/uploads/2024/0…

Read More

ลงพื้นที่เพื่อกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันฯ ณ โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง โรงเรียนบ้านห้วยไร่

https://udn1.go.th/wp-content/uploads/2024/0…

Read More

ลงพื้นที่เพื่อกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันฯ ณ โรงเรียนบ้านด่าน โรงเรียนดงใหญ่เจริญพัฒน์ โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง

https://udn1.go.th/wp-content/uploads/2024/0…

Read More

ลงพื้นที่เพื่อกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันฯ ณ โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ดรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง

https://udn1.go.th/wp-content/uploads/2024/0…

Read More

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

https://udn1.go.th/wp-content/uploads/2024/0…

Read More
Home » กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา