Headlines

ประเด็น: การติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read More

ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2565

Read More

มีผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

Read More