Headlines

สพป.อุดรธานี เขต 1 เรียกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ.อุดรธานี ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อเลือกสถานศึกษา

สพป.อุดรธานี เขต 1 เรียกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ.อุดรธานี ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อเลือกสถานศึกษา ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30-09.30น. ณ ห้องพระราชธีราภรณ์ หากไม่มาตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

 1. หนังสือเรียกรายงานตัว วิชาเอกนาฏศิลป์
 2. หนังสือเรียกรายงานตัว วิชาเอกพลศึกษา
 3. หนังสือเรียกรายงานตัว วิชาเอกวิทยาศาสตร์
 4. หนังสือเรียกรายงานตัว วิชาเอกคอมพิวเตอร์
 5. หนังสือเรียกรายงานตัว วิชาเอกเคมี
 6. หนังสือเรียกรายงานตัว วิชาเอกสุขศึกษาฯ
 7. หนังสือเรียกรายงานตัว วิชาเอกฟิสิกส์
 8. หนังสือเรียกรายงานตัว วิชาเอกสังคมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 1. เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัว
 2. ข้อมูลสถานศึกษาที่จะบรรจุแต่งตั้ง
 3. แบบบันทึกการรายงานตัว
 4. บันทึกขอสละสิทธิ์