Headlines

ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ระดับชำนาญการพิเศษ