Headlines

แจ้งตรวจสอบข้อมูลระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL)

กลุ่ม DLICT ขอความร่วมมือ โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่มีการใช้งาน DLTV
เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
เพื่อให้ สพฐ. นำข้อมูลไปใช้ประกอบการสนับสนุน และบริหารจัดการในการใช้งานสื่อ DLTV ผ่านทางเว็บไซต์ https://bigdatadl.obec.go.th

++ โดย สพฐ.จะเปิดระบบให้โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าไปตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลได้ ใน วันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เท่านั้น !!!+++

หากพ้นจากเวลาที่กำหนดจะถือว่าโรงเรียนได้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลถูกต้องแล้ว

ดาวน์โหลดหนังสือราชการแจ้งบันทึกข้อมูล

ดาวน์โหลดคู่มือการบันทึกข้อมูล

แจ้งตรวจสอบdltv
Home » Sample Page » แจ้งตรวจสอบข้อมูลระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL)