Headlines

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินการจัดการดูแลเว็บไซต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินการจัดการดูแลเว็บไซต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เมื่อวันวันอังคาร ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์

Home » Sample Page » การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินการจัดการดูแลเว็บไซต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑