Headlines

ITA

ข้อมูลพื้นฐาน

 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 • คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
 • ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 • E-Service
 • รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • ความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การขับเคลื่อนจริยธรรม

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน
 • รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน