Headlines

PA โรงเรียน

รหัสสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

ตำบล

อำเภอ

1041680001

บ้านหมากแข้ง

หมากแข้ง

เมืองอุดรธานี

1041680002

บ้านเซประชาอุทิศ

หนองขอนกว้าง

เมืองอุดรธานี

1041680003

ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

บ้านจั่น

เมืองอุดรธานี

1041680004

บ้านจั่นศรีวิไล

บ้านจั่น

เมืองอุดรธานี

1041680005

บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)

หมากแข้ง

เมืองอุดรธานี

1041680006

บ้านเลี่ยมพิลึก

บ้านจั่น

เมืองอุดรธานี

1041680007

บ้านหนองตูม

บ้านจั่น

เมืองอุดรธานี

1041680008

อนุบาลอุดรธานี

หมากแข้ง

เมืองอุดรธานี

1041680013

บ้านเลื่อม

บ้านเลื่อม

เมืองอุดรธานี

1041680015

บ้านหนองบัว

หมากแข้ง

เมืองอุดรธานี

1041680016

บ้านหนองตุ

หมากแข้ง

เมืองอุดรธานี

1041680017

บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

หนองบัว

เมืองอุดรธานี

1041680018

บ้านหนองเหล็ก

หมากแข้ง

เมืองอุดรธานี

1041680019

บ้านดงอุดม

หนองบัว

เมืองอุดรธานี

1041680020

ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา

หมากแข้ง

เมืองอุดรธานี

1041680021

บ้านม่วงสว่างสามัคคี

หมากแข้ง

เมืองอุดรธานี

1041680023

บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)

บ้านจั่น

เมืองอุดรธานี

1041680024

บ้านคำกลิ้ง

บ้านจั่น

เมืองอุดรธานี

1041680025

บ้านตาด

บ้านตาด

เมืองอุดรธานี

1041680026

บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน

บ้านตาด

เมืองอุดรธานี

1041680027

บ้านโนนเดื่อ

บ้านตาด

เมืองอุดรธานี

1041680028

บ้านสุขสมบูรณ์

บ้านตาด

เมืองอุดรธานี

1041680029

ชุมชนสามพร้าว

สามพร้าว

เมืองอุดรธานี

1041680030

บ้านหนองบุนาหล่ำ

สามพร้าว

เมืองอุดรธานี

1041680031

บ้านหนองบั่วประชาสรรค์

สามพร้าว

เมืองอุดรธานี

1041680032

บ้านหนองคอนแสน

สามพร้าว

เมืองอุดรธานี

1041680033

บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง

สามพร้าว

เมืองอุดรธานี

1041680036

บ้านศรีบุญเรือง

บ้านตาด

เมืองอุดรธานี

1041680037

บ้านโสกน้ำขาว

หนองไฮ

เมืองอุดรธานี

1041680038

บ้านศรีเชียงใหม่

นาดี

เมืองอุดรธานี

1041680039

บ้านกุดลิงง้อหนองแก

นาดี

เมืองอุดรธานี

1041680040

บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

นิคมสงเคราะห์

เมืองอุดรธานี

1041680041

บ้านปากดงส่งเสริมธรรม

นิคมสงเคราะห์

เมืองอุดรธานี

1041680045

ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

นิคมสงเคราะห์

เมืองอุดรธานี

1041680046

นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

โคกสะอาด

เมืองอุดรธานี

1041680047

นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5

โคกสะอาด

เมืองอุดรธานี

1041680048

บ้านนาสมบูรณ์

โคกสะอาด

เมืองอุดรธานี

1041680049

บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา

โคกสะอาด

เมืองอุดรธานี

1041680050

บ้านนิคมพัฒนา

นิคมสงเคราะห์

เมืองอุดรธานี

1041680051

บ้านนาแอง

นิคมสงเคราะห์

เมืองอุดรธานี

1041680052

บ้านโนนสวรรค์

เชียงยืน

เมืองอุดรธานี

1041680053

บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)

เชียงพิณ

เมืองอุดรธานี

1041680054

บ้านหนองโอนหนองฮาง

เชียงพิณ

เมืองอุดรธานี

1041680056

บ้านเชียงพิณ

เชียงพิณ

เมืองอุดรธานี

1041680057

นาคลองหนองศรีคามวิทยา

เชียงพิณ

เมืองอุดรธานี

1041680058

เจ ซี บ้านอินทร์แปลง

บ้านตาด

เมืองอุดรธานี

1041680059

ผ่านศึกสงเคราะห์

บ้านตาด

เมืองอุดรธานี

1041680060

บ้านหลุบหวายป่าขาม

บ้านตาด

เมืองอุดรธานี

1041680061

หนองไฮวิทยา

หนองไฮ

เมืองอุดรธานี

1041680062

บ้านโนนสะอาดผาสุข

หนองไฮ

เมืองอุดรธานี

1041680063

บ้านดงมะกรูดทรายทอง

หนองไฮ

เมืองอุดรธานี

1041680064

บ้านโคกลาด

หนองไฮ

เมืองอุดรธานี

1041680065

บ้านท่าตูมดงสระพัง

กุดสระ

เมืองอุดรธานี

1041680066

มิตรภาพ 6

กุดสระ

เมืองอุดรธานี

1041680067

บ้านโนนยางโนนบ่อ

กุดสระ

เมืองอุดรธานี

1041680068

บ้านขมิ้นบ่อโคลน

กุดสระ

เมืองอุดรธานี

1041680070

บ้านดอนหวาย

กุดสระ

เมืองอุดรธานี

1041680071

ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)

นาข่า

เมืองอุดรธานี

1041680072

บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย

นาข่า

เมืองอุดรธานี

1041680073

บ้านเหล่าดอนแตง

นาข่า

เมืองอุดรธานี

1041680074

บ้านนาคำหลวง

นาข่า

เมืองอุดรธานี

1041680075

บ้านงอยเลิงทอง

นาข่า

เมืองอุดรธานี

1041680076

ประชาสามัคคี

นาข่า

เมืองอุดรธานี

1041680077

บ้านหมากตูมดอนยานาง

นาข่า

เมืองอุดรธานี

1041680078

บ้านเม่น

บ้านขาว

เมืองอุดรธานี

1041680079

บ้านขาว

บ้านขาว

เมืองอุดรธานี

1041680080

บ้านดู่

บ้านขาว

เมืองอุดรธานี

1041680081

บ้านหัวบึง

บ้านขาว

เมืองอุดรธานี

1041680082

บ้านพรานเหมือน

บ้านขาว

เมืองอุดรธานี

1041680084

บ้านเก่าน้อย

หนองบัว

เมืองอุดรธานี

1041680086

หนองสำโรงวิทยา

หมูม่น

เมืองอุดรธานี

1041680087

ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์

หมูม่น

เมืองอุดรธานี

1041680088

บ้านเชียงพัง

นากว้าง

เมืองอุดรธานี

1041680089

ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา

นากว้าง

เมืองอุดรธานี

1041680090

บ้านนาทาม

นากว้าง

เมืองอุดรธานี

1041680091

ชุมชนโนนสูง

โนนสูง

เมืองอุดรธานี

1041680092

บ้านหนองตะไก้

หนองไผ่

เมืองอุดรธานี

1041680093

บ้านแม่นนท์

หนองไผ่

เมืองอุดรธานี

1041680094

บ้านหนองไผ่หนองหิน

หนองไผ่

เมืองอุดรธานี

1041680095

บ้านหนองนาเจริญ

หนองไผ่

เมืองอุดรธานี

1041680096

บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง

หนองไผ่

เมืองอุดรธานี

1041680097

บ้านหนองโสกดาว

โนนสูง

เมืองอุดรธานี

1041680098

บ้านข้าวสาร

โนนสูง

เมืองอุดรธานี

1041680099

บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67

โนนสูง

เมืองอุดรธานี

1041680100

บ้านอี่เลี่ยน

หนองขอนกว้าง

เมืองอุดรธานี

1041680101

บ้านหนองนาคำ

หนองนาคำ

เมืองอุดรธานี

1041680102

บ้านหนองหว้าหนองไผ่

หนองนาคำ

เมืองอุดรธานี

1041680103

บ้านหนองแก

หนองนาคำ

เมืองอุดรธานี

1041680104

บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ

หนองนาคำ

เมืองอุดรธานี

1041680106

บ้านโก่ย

หนองนาคำ

เมืองอุดรธานี

1041680107

บ้านจำปาโนนสะอาด

หนองนาคำ

เมืองอุดรธานี

1041680108

บ้านพรสวรรค์

หนองนาคำ

เมืองอุดรธานี

1041680109

บ้านเชียงยืน

เชียงยืน

เมืองอุดรธานี

1041680110

บ้านหนองหลอด

เชียงยืน

เมืองอุดรธานี

1041680111

บ้านอีหลุ่ง

เชียงยืน

เมืองอุดรธานี

1041680112

บ้านจำปา

เชียงยืน

เมืองอุดรธานี

1041680113

บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6

เชียงยืน

เมืองอุดรธานี

1041680114

บ้านหนองตอสูงแคน

เชียงยืน

เมืองอุดรธานี

1041680115

บ่อน้อยประชาสรรค์

เชียงยืน

เมืองอุดรธานี

1041680116

บ้านนาเยีย

เชียงยืน

เมืองอุดรธานี

1041680117

บ้านหนองน้ำเค็ม

เชียงยืน

เมืองอุดรธานี

1041680367

อนุบาลเพ็ญประชานุกูล

เพ็ญ

เพ็ญ

1041680368

บ้านโพนงามหนองตุ

เพ็ญ

เพ็ญ

1041680369

บ้านนาสีนวล

โคกกลาง

เพ็ญ

1041680370

บ้านนาส่อนโพนทัน

เพ็ญ

เพ็ญ

1041680371

บ้านโคกกลาง

โคกกลาง

เพ็ญ

1041680372

บ้านใหม่

เพ็ญ

เพ็ญ

1041680373

บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง

เพ็ญ

เพ็ญ

1041680374

บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์

โคกกลาง

เพ็ญ

1041680375

ชุมชนบ้านธาตุ

บ้านธาตุ

เพ็ญ

1041680376

บ้านสังซาวังน้ำขาว

บ้านธาตุ

เพ็ญ

1041680377

บ้านถิ่นสุขาวิทยา

บ้านธาตุ

เพ็ญ

1041680378

นิคมโนนสมบูรณ์

บ้านธาตุ

เพ็ญ

1041680379

บ้านนาคอมนาดอกไม้

บ้านธาตุ

เพ็ญ

1041680380

บ้านดอนแก้ว

บ้านธาตุ

เพ็ญ

1041680381

บ้านยามกาใหญ่

บ้านธาตุ

เพ็ญ

1041680382

บ้านนาพูนทรัพย์

บ้านธาตุ

เพ็ญ

1041680383

สุมเส้าวิทยา

สุมเส้า

เพ็ญ

1041680384

บ้านดงปอ

สุมเส้า

เพ็ญ

1041680385

บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด

สุมเส้า

เพ็ญ

1041680386

บ้านแพงศรี

สุมเส้า

เพ็ญ

1041680388

บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ

สุมเส้า

เพ็ญ

1041680389

ดงยางวังโตนวิทยา

สุมเส้า

เพ็ญ

1041680390

บ้านนาบัวไผ่วิทยา

นาบัว

เพ็ญ

1041680391

บ้านยางซอง

นาบัว

เพ็ญ

1041680392

บ้านนาทรายนาม่วง

นาบัว

เพ็ญ

1041680393

บ้านโนนรังหนองผือวิทยา

สร้างแป้น

เพ็ญ

1041680394

บ้านทอนดอนยาว

สร้างแป้น

เพ็ญ

1041680396

บ้านสร้างแป้น

สร้างแป้น

เพ็ญ

1041680397

บ้านหว้าน

สร้างแป้น

เพ็ญ

1041680398

บ้านดอนกลอยดอนอุดม

นาบัว

เพ็ญ

1041680399

บ้านท่าหนาด

นาบัว

เพ็ญ

1041680401

บ้านเชียงหวางสร้างลาน

เชียงหวาง

เพ็ญ

1041680402

บ้านนาดี

เชียงหวาง

เพ็ญ

1041680403

บ้านสร้างหลวงสร้างคำ

เชียงหวาง

เพ็ญ

1041680404

บ้านดงใหญ่

เชียงหวาง

เพ็ญ

1041680405

บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี

เชียงหวาง

เพ็ญ

1041680406

บ้านโพนเลาโพนทอง

เชียงหวาง

เพ็ญ

1041680407

บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาด

บ้านธาตุ

เพ็ญ

1041680408

บ้านนาพู่

นาพู่

เพ็ญ

1041680409

บ้านป่าก้าวดอนแดง

นาพู่

เพ็ญ

1041680410

บ้านหลวงหัวสวย

นาพู่

เพ็ญ

1041680411

บ้านศรีบุญเรือง

นาพู่

เพ็ญ

1041680412

บ้านกิ่วดงมะไฟ

นาพู่

เพ็ญ

1041680413

บ้านด่าน

เชียงหวาง

เพ็ญ

1041680414

บ้านหนองนกเขียนโพนทัน

เชียงหวาง

เพ็ญ

1041680415

บ้านเหล่าดอนเงิน

บ้านเหล่า

เพ็ญ

1041680416

บ้านหนองผง

บ้านเหล่า

เพ็ญ

1041680417

บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)

บ้านเหล่า

เพ็ญ

1041680419

บ้านหนองกุง

บ้านเหล่า

เพ็ญ

1041680420

บ้านดงขันทอง

บ้านเหล่า

เพ็ญ

1041680421

บ้านดงศรีสําราญ

บ้านเหล่า

เพ็ญ

1041680422

บ้านโคกสว่าง

บ้านเหล่า

เพ็ญ

1041680423

บ้านเตาไห

เตาไห

เพ็ญ

1041680424

บ้านหม้อ

เตาไห

เพ็ญ

1041680425

บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ

เตาไห

เพ็ญ

1041680426

บ้านคอนเลียบ

เตาไห

เพ็ญ

1041680427

บ้านนาพัง

เตาไห

เพ็ญ

1041680428

บ้านโนนสวาง

เตาไห

เพ็ญ

1041680429

บ้านหนองบัวบาน

สุมเส้า

เพ็ญ

1041680430

บ้านจอมศรี

จอมศรี

เพ็ญ

1041680431

บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์

จอมศรี

เพ็ญ

1041680432

บ้านหนองบ่อ

จอมศรี

เพ็ญ

1041680433

บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ

จอมศรี

เพ็ญ

1041680434

จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ

จอมศรี

เพ็ญ

1041680435

บ้านดงยางนารายณ์

จอมศรี

เพ็ญ

1041680436

บ้านยามกาโนนคำ

บ้านธาตุ

เพ็ญ

1041680473

ชุมชนกุดหมากไฟ

กุดหมากไฟ

หนองวัวซอ

1041680474

บ้านโคกล่าม

กุดหมากไฟ

หนองวัวซอ

1041680475

บ้านหนองแวงจุมพล

กุดหมากไฟ

หนองวัวซอ

1041680476

บ้านหนองบัวเงิน

อูบมุง

หนองวัวซอ

1041680477

บ้านอูบมุง

อูบมุง

หนองวัวซอ

1041680478

บ้านห้วยไร่

อูบมุง

หนองวัวซอ

1041680479

บ้านโคกผักหอม

อูบมุง

หนองวัวซอ

1041680480

บ้านดงบัง

อูบมุง

หนองวัวซอ

1041680481

บ้านโนนชัยศรี

อูบมุง

หนองวัวซอ

1041680482

รัฐประชา 509

โนนหวาย

หนองวัวซอ

1041680483

บ้านหนองอ้อ

หนองอ้อ

หนองวัวซอ

1041680484

บ้านโนนหวาย

โนนหวาย

หนองวัวซอ

1041680485

บ้านหนองเม็กห้วยทราย

โนนหวาย

หนองวัวซอ

1041680486

บ้านโคกหนองแซง

โนนหวาย

หนองวัวซอ

1041680487

บ้านเสาเล้า

โนนหวาย

หนองวัวซอ

1041680488

บ้านโนนสำราญ

หนองอ้อ

หนองวัวซอ

1041680489

อนุบาลหนองวัวซอ

หนองวัวซอ

หนองวัวซอ

1041680490

บ้านหมากหญ้า

หมากหญ้า

หนองวัวซอ

1041680491

บ้านโคกก่องหนองแวงยาว

หนองวัวซอ

หนองวัวซอ

1041680492

บ้านผาสิงห์

หมากหญ้า

หนองวัวซอ

1041680493

ชุมชนหนองแสง

หนองอ้อ

หนองวัวซอ

1041680494

บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ

หนองอ้อ

หนองวัวซอ

1041680496

บ้านหนองบัวบาน

หนองบัวบาน

หนองวัวซอ

1041680497

นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1

หนองบัวบาน

หนองวัวซอ

1041680499

บ้านหนองแซงสร้อย

น้ำพ่น

หนองวัวซอ

1041680500

บ้านหนองอ้อน้อย

หนองบัวบาน

หนองวัวซอ

1041680501

บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์

น้ำพ่น

หนองวัวซอ

1041680502

บ้านน้ำพ่น

น้ำพ่น

หนองวัวซอ

1041680503

บ้านเลา

น้ำพ่น

หนองวัวซอ

1041680649

อนุบาลสร้างคอม

สร้างคอม

สร้างคอม

1041680650

บ้านดอนเดื่อ

บ้านโคก

สร้างคอม

1041680651

บ้านดอนบาก

บ้านโคก

สร้างคอม

1041680652

บ้านท่าเสียว

สร้างคอม

สร้างคอม

1041680653

บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา

สร้างคอม

สร้างคอม

1041680654

บ้านโคกสว่าง

สร้างคอม

สร้างคอม

1041680655

บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)

สร้างคอม

สร้างคอม

1041680656

บ้านดงผักเทียม

สร้างคอม

สร้างคอม

1041680657

บ้านเชียงดา

เชียงดา

สร้างคอม

1041680658

บ้านแมดวิทยาคม

เชียงดา

สร้างคอม

1041680659

บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)

นาสะอาด

สร้างคอม

1041680660

บ้านไชยฟอง

นาสะอาด

สร้างคอม

1041680661

บ้านนาสะอาด

นาสะอาด

สร้างคอม

1041680662

โคกโพธิ์วิทยา

บ้านโคก

สร้างคอม

1041680663

บ้านนาน้ำชุ่ม

บ้านโคก

สร้างคอม

1041680664

บ้านยวด

บ้านยวด

สร้างคอม

1041680665

บ้านชาด

บ้านยวด

สร้างคอม

1041680666

บ้านนามั่ง

บ้านยวด

สร้างคอม

1041680667

บ้านน้ำเที่ยง

บ้านหินโงม

สร้างคอม

1041680668

บ้านตลิ่งชันสร้างแก้ว

บ้านหินโงม

สร้างคอม

1041680669

บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา

บ้านหินโงม

สร้างคอม

1041680670

บ้านหินโงม

บ้านหินโงม

สร้างคอม