Headlines

ประกาศ เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ)