ประธานคลัสเตอร์ 10 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Evaluation Team) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ในระยะเวลา 6 เดือน

“ประธานคลัสเตอร์ 10 ประเม

Read more