Headlines

ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ระดับชำนาญการพิเศษ