Headlines

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีตำแหน่ง ที่มีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด สามารถยื่นคำร้องขอย้ายต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ดาวน์โหลดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบฯ

ประกาศตำแหน่งว่าง ว9-2567 หนังสือ สพฐ. ว 3511 รายละเอียดตัวชี้วัด ปี 2567
Home » Sample Page » ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีตำแหน่ง ที่มีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง