Headlines

ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างสุข

สูจิบัตร กีฬาสร้างสุข แบบPDF แบบ e-Book

รายละเอียดการจองโต๊ะจีน

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
         – รายงานการประชุม 29 ก.พ. 67

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

******************************

QR Code รับชมคลิป กีฬาสร้างสุข
หรือ สามารถรับชมได้ที่นี่