Headlines

แจ้งโรงเรียนในสังกัด บันทึกข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 1/2567

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เปีดระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ผ่านเว็บไซต์ htps://portal.bopp-obec.info/obec๖๗/ นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรธานี เขต , แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการ ดังนี้
– ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน และช้อมูลผู้บริหาร โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
– ข้อมูลนักเรียนรายคนต้องเป็น นักเรียนที่มีตัวตนจริงศึกษาอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เท่านั้น
– กรอกข้อมูลนักเรียนที่มาสมัครใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยเมนู
๒.๗.๑ ย้ายเข้า
๒.๗.๓ เพิ่มนักเรียน
๒.๗.๔ เพิ่มนักเรียนติด G
-ย้ายออกนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนด้วยเมนู
๒.๗.๕ ย้ายออก
๒.๗.๖ ออกกลางคัน จำหน่าย (ต้องแจ้งเขตก่อนทำเมนูนี้)
– กรอกข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงนักเรียนทุกคนด้วยเมนูปรับปรุงข้อมูล ๓.๑.๑ หรือใช้การอัพโหลดไฟล์ (รายละเอียดอ่านได้ในเมนู ๒.๗.๙ อัพโหลดเอกสาร)
๒.๗.๗ แก้ไขชั้นเรียนหากนักเรียนมีการย้ายห้องหรือกรอกชั้นเรียนผิด
๒.๗.๘ แก้ไขชื่อ-นามสกุลนักเรียน ไม่ต้องอีเมล์แจ้งเปลี่ยน
– ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมล์เท่านั้นจะหยุดแก้ไขในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘  เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. และปิด
ระบบในวันเดียวกันเวลา ๑๖.๓๐ น.

 

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งโรงเรียนนสังกัด

ดาวน์โหลดคู่มือแนวทาง DMC ปี 2567

ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอชี้แจงการบันทึก DMC 1/2567

บันทึกการประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูล DMC 

 

Home » Sample Page » แจ้งโรงเรียนในสังกัด บันทึกข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 1/2567