Headlines

ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างสุข

\"\"

\"\"  Link สำหรับเข้าร่วมประชุมออนไลน์ meet.google.com/iia-pbte-vnx

 

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
2.1 รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 การจัดการแข่งขันกีฬา “สร้างสุข พี่น้องอุดรธานี เขต 1” ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
4.2.คำสั่ง ที่ 12/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสร้างสุขพี่น้องอุดรธานี เขต 1

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
– เกณฑ์การตัดสินกองเชียร์
– เกณฑ์การตัดสินขบวนพาเหรด