Headlines

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลส่งสิ่งก่อสร้างด้วยระบบสินทรัพย์สพฐ.(obec asset) กลุ่มเมือง 1-9 , กลุ่มโรงเรียนหนองวัวซอ 1-3 , กลุ่มเพ็ญ 1-5 , กลุ่มสร้างคอม 1-2